หน้าแรก > สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
 

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ก่อสร้าง ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์โคกมะออม หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม กม.ที่ 186-187 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่ประมาณ 40 ไร่ โดยเริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2538 แล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2540 และเปิดให้บริการพัฒนาฝีมือแรงงานรุ่นแรกในเดือน กรกฎาคม 2540

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2539 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับงบประมาณก่อสร้างสำนักงานอีกหนึ่งแห่งภายในบริเวณศูนย์ศิลปาชีพอีสานใต้ (ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)  บ้านตะตึงไถง หมู่ 5  ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่ประมาณ 9 ไร่ เริ่มให้บริการในปี 2541 

 


 ที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้าง

ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์โคกมะออม หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม กม.ที่ 186-187 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ในอดีตเป็นทำเลเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านรอบๆบริเวณนี้และ แห่งที่ 2 ภายในบริเวณศูนย์ศิลปาชีพอีสานใต้(ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)  บ้านตะตึงไถง หมู่ 5  ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 


 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

1.เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาวชนผู้ว่างงาน   ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังแรงงานในธุรกิจอุตสาหกรรม  ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพอิสระให้มีคุณภาพ   และมาตรฐานฝีมือที่สูงขึ้น
3.เพื่อสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรม  ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
4.เพื่อพัฒนากำลังคนในชนบทให้สามารถช่วยตนเอง  และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
5.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 อำนาจหน้าที่
 
1.ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านแรงงานและการพัฒนาฝีมือแรงงาน  รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงงานในจังหวัด
2.จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ
3.ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  เพื่อการเพิ่มศักยภาพแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน
4.พัฒนาบุคลากรฝึกให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
5.ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับภาค  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการกำหนดและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเฉพาะตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ
6.ส่งเสริม  สนับสนุน  ประสานและสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
7.ส่งเสริม  สนับสนุนและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
8.ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)
9.ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการพิเศษตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  กระทรวง  กรม และจังหวัด
10.บริหารแผนงาน  โครงการ  งบประมาณและบุคลากรที่ได้รับให้เป็นไปตามภารกิจและอำนาจหน้าที่
11.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 


 แผนผังหน่วยงานในศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์

 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์ 421 ม.1 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150  โทร : 0-4457-1551-3 โทรสาร : 0-4457-1551-3 ต่อ 105  
E-Mail : surin@dsd.go.th