เพิ่มศักยภาพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ เพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 20 คน โดยการฝึกอาชีพสาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 ณ ศาลากลางหมู่บ้านกระทม ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผู้สำเร็จก่ีฝึกสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริมต่อไป


ว้นที่ข่าว : 9/8/2561 0:00:00
ปิดหน้าจอ