หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรม ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

กลุ่มวิสาหกิจจักสานต้นไหล การจักสานตะกร้า และหมวก ด้วยต้นไหล

...
...
...
...
...
...

ในวันที่  27 - 28 มิถุนายน 2562  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมีการฝึกอาชีพการจักสานตะกร้า และหมวก ด้วยต้นไหล ให้กลุ่มวิสาหกิจจักสานต้นไหล หมู่ที่ 14 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ   จังหวัดสุรินทร์   จำนวน 20 คน  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP หรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  โดยมี นางสมัย  นันทะพันธ์  ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานจักสานมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี  นางบุษบา  บุตรงาน ประธานกลุ่มวิสาหกิจจักสานต้นไหล ได้กล่าวว่า เป็นการสนับสนุนกลุ่มที่ถูกทาง  และทางกลุ่มขอขอบคุณหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ที่ได้เข้ามาช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดวงจรการสูญเสียสนลายการผลิตให้  สำคัญคือ  เข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น  ส่งผลดีต่อสมาชิกในกลุ่มที่จะมีรายได้เสริมอีกด้วย

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้เขียนข่าว : ปัญญา  ผาธรรม
แหล่งที่มา : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์

ว้นที่ข่าว : 28/06/2562