หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ตามโครงการ พัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย

ตามโครงการ พัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย ตลาดออนไลน์

...
...
...
...
...
...

ในวันที่  16 - 18  มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการ พัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้มีรายได้น้อย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์  สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ลดความเลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังแตกต่างกัน และเพื่อถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมใหม่ ในการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ ให้สามารถพึ่งตนเองและเลี้ยงครอบครัวได้  โดยทำการฝึก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (301) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ แห่งที่ 1 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  จำนวน 40 คน   ได้รับเกียรติจาก  ทีมงาน ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด อาจารย์และ อดีตคณบดีคณะเทคโลโนยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้  


ว้นที่ข่าว : 17/03/2561