หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สร พัฒนาทักษะช่างฝีมือเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดโดยใช้โซลาร์เซลล์

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

สนพ.สร ฝึกทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการและผู้ประกอบอาชีพอิสระเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ในสาขา เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์ จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 29-29 ตุลาคม 2560  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ภายในศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ หลังจากฝึกทักษะเสร็จสิ้นแล้วได้มีการพาผู้เข้ารับการฝึกศึกษาดูงานที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ครบวงจร


ว้นที่ข่าว : 02/11/2560