หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สร พัฒนากลุ่มผู้ค้าอาหารไทยสู่มืออาชีพ/พร.2

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ (นายสุรพงษ์  สายยศ) มอบให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 ดำเนินการฝึกอบรมครัวไทยสู่ครัวโลก ในสาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระค้าอาหาร และกลุ่มรับงานจ้างเหมาจัดอาหารในงานเลี้ยงพิธีต่างๆ มีผู้ัเข้ารับการฝึก 20 คน ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 เพื่อยกระดับฝีมือการทำอาหารให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ


ว้นที่ข่าว : 05/09/2560