หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สร ฝึกอาชีพให้แก่ผู้เข้าโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ/พร.2

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์(นายสุรพงษ์  สายยศ) มอบให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดในค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินรุ่นที่ 10/2560 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2560 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดสรินทรฺ์  ใน 3 สาขาช่าง คือ ช่างเชื่อมไฟฟ้า ช่างปูกระเบื้อง และช่างปูนปั้น รวม 76 คน เมื่อออกจาค่ายบำบัดฯสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้


ว้นที่ข่าว : 30/08/2560