หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์


นายชาติชาย สุจินพรัหม
ชื่อ - นามสกุล : นายชาติชาย สุจินพรัหม

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์

วัน/เดือน/ปีเกิด : 23/06/2502

ประวัติการศึกษา

.ประวัติการทำงาน
.


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
.