"STEM Workforce ๒๕๖๐ ปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ "
...
...
...
...

๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายปราโมทย์ พากพูลไพรหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานและนายอาคม วงษ์สมุทร หัวหน้ากลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ตรวจเยี่ยมการให้คำปรึกษาครั้งที่ ๑ ตามโครงการให้คำปรึกษาผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ บริษัทเช็พเอิด จำกัด อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี


ว้นที่ข่าว : 18/1/2560 13:33:14
ปิดหน้าจอ