สพร. 2 สุพรรณบุรี วางแผนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน

17 ตุลาคม 2560 นายมงคล ลีลาธนากร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี  ประชุมวางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แนวทางดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยขอให้เจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการมืออาชีพ คือ ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว เน้นการฝึกแบบไม่มีรอบไม่มีรุ่น ลดขั้นตอนการทำงาน พร้อมทั้งให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน