ประกาศเจตจำนง
 
ประกาศเจตจำนง

การประกาศเจตจำนง

การบริหารงานด้วยความซื่สัตย์สุจริต

    1. ด้านความโปร่งใส่

    2. ด้านความพร้อมรับผิด

    3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

    4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมองค์กร

    5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

    6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

ไฟล์แนบ :: 102_File_New Doc 2019-03-04 09.12.53_04032562100440_.pdf ดาวน์โหลด