ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
นายสวรรค์ - กุลชนก 27 เมษายน 2541 - 1 พฤศจิกายน 2542 รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย
นายสถาพร - เกษกานดา 11 พฤศจิกายน 2542 - 13 มิถุนายน 2548 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย
นายสุชาติ - หลิมรัตน์ 13 มิถุนายน 2548 - 31 พฤษภาคม 2552 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย
นายวีระวัฒน์ - สิริปุชกะ 1 มิถุนายน 2552 - 30 กันยายน 2553 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย
นายอวิรุทธ์ - มุสิกบุตร 13 พฤศจิกายน 2553 - 30 กันยายน 2555 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย
นายบำรุง - จามีกรรักษ์ 1 ตุลาคม 2555 - 30 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย
นายบรรจง - เจติยานนท์ 1 ธันวาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
นายกรชัย - นคราวัฒน์ 8 มกราคม 2561 - 13 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
นายสุขเล็ก - อัศวรันต์ 25 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
นางรัฐติกานต์ - พวงสุกระวัฒนะ 2 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
 


รายการที่ 1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ