หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกันดำเนินโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสามอย่าง ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย ร่วมตรวจเยี่ยม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานและเป็นตัวแบบโมเดล การให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ จังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. 2563


ว้นที่ข่าว : 16/01/2563