หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอาชีพเสริม สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐาน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย จัดอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐาน จำนวน 18 ชั่วโมงให้แก่แรงงานนอกระบบ เพื่อเป็นการฝึกเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถให้มีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีผู้สมัครเข้าอบรม จำนวน 20 คน อบรมระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย


ว้นที่ข่าว : 27/12/2562