หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เมื่อเวลา 09.30 น. นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอศรีสำโรง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมกับอำเภอศรีสำโรง สถานีตำรวจภูธรศรีสำโรง โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย และองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ดำเนินการจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่และตรวจสอบสภาพความพร้อมของยานพาหนะ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดจิตสำนักในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน พร้อมให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลให้แก่ประชาชน โดยดำเนินการให้กับแกนนำชุมชน จำนวน 50 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อป้องกันเหตุหรือช่วยบรรเทาเหตุที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในช่วงเทศกาล


ว้นที่ข่าว : 27/12/2562