หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายในจังหวัดสุโขทัย
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศ และเพื่อชี้แจงให้ผู้ประกอบกิจการในจังหวัดสุโขทัยที่อยู่ในข่ายบังคับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับทราบถึงสาระสำคัญขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การขอรับเงินช่วยเหลือ หรืออุดหนุนและการกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธาน


ว้นที่ข่าว : 24/12/2562