หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ภายใต้โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการฝึกอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ให้เครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน รวมถึงป้องกันปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน


ว้นที่ข่าว : 24/12/2562