หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย


นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ
ชื่อ - นามสกุล : นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย

วัน/เดือน/ปีเกิด : -

ประวัติการศึกษา
-


ประวัติการทำงาน


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
-