กองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
กองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน

^_^: กองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน

1.เงินกู้ยืม

2.เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน : www.dsd.go.th/sdpaa