สร้างโอกาสการประกอบอาชีพผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลาหลังพ้นโทษ
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ฝ่ายช่างก่อสร้างและอุตสาหกรรมศิลป์ เปิดฝึกอาชีพเสริม (30 ชั่วโมง) จำนวน 2 สาขา คือ สาขาช่างก่ออิฐและสาขาช่างไม้เครื่องเรือน ให้กับกลุ่มผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา จำนวน 25 คน/ สาขาช่าง รวม 50 คน โดยมีนายสมโชค บุญลิ่มเต็ง นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดฝึก โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562 และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างก่ออิฐ ระดับ 1 และสาขาช่างไม้เครื่องเรือน ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2562  โดยมีนายอำพล  ขาวคง  เป็นวิทยากรสาขาช่างก่ออิฐ และนายภูษิต  สุวรรณรัศมี เป็นวิทยากรสาขาช่างไม้เครื่องเรือน ในการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ ทักษะ และวิธีการต่างๆ ในด้านช่างก่ออิฐและช่างไม้เครื่องเรือน นำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ โดยมีอัตราค่าจ้างตามมาตฐานฯ สาขาช่างก่ออิฐ  วันละ 345 บาท ช่างไม้เครื่องเรือน วันละ 370 บาท ต่อไป

 


ว้นที่ข่าว : 7/8/2562 11:40:01
ปิดหน้าจอ