ประชาสัมพันธ์

 

***********************************************************************************************

***********************************************************************************************

    หลักสูตรฝึกอบรม Public Traning ประจำปี 2562 ช่างอุตสาหการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

************************************************************************************************

******** Link ******* 

-  ประโยช์ของการรับรองความรู้ความสามารถ https://youtu.be/eRhCaogefJM

-  การเข้ารับการรับรองความรู้ความสามารถ https://youtu.be/n84gdMmp7z4

-  สมุดประจำตัว https://youtu.be/X5-N2Ivk-s0

-  Mobile Application https://youtu.be/B3ukTbd__Xo

 

-  การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน https://www.youtube.com/watch?v=u41HYYnPXmw&feature=youtu.be

-  การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน https://www.youtube.com/watch?v=Uo1F-LDaWDU&feature=youtu.be