คู่มือพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ
 
คู่มือพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกฯ

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558ตามมาตรา 7 ได้กำหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน...” โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ เพื่อให้ประชาชนสามารถมาใช้บริการได้ด้วยความสะดวกและถูกต้องเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ให้กับผู้เข้ามาใช้บริการ ใน 10 บริการ ดังนี้

  1. คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน ศพจ ศรีสะเกษ
  2. คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ศพจ ศรีสะเกษ
  3. คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ศพจ ศรีสะเกษ
  4. คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรม ศพจ ศรีสะเกษ
  5. คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศพจ ศรีสะเกษ
  6. คู่มือสำหรับประชาชน การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน ศพจ ศรีสะเกษ
  7. คู่มือสำหรับประชาชน การให้ความเห็นชอบดำเนินการเองหรือจัดจ้าง ศพจ ศรีสะเกษ
  8. คู่มือสำหรับประชาชน การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานกรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง ศพจ ศรีสะเกษ
  9. คู่มือสำหรับประชาชน การให้ความเห็นชอบส่งลูกจ้างไปฝึกภายนอก ศพจ ศรีสะเกษ
  10. คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน ศพจ ศรีสะเกษ

สามารถดาวโหลดคู่มือได้ที่ เว็ปไซต์ sisaker.dsd.go.th