สนง.ศรีสะเกษจัดประชุม (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2561
...
...
...
...

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นำทีมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ (กพร.ปจ.) ประชุมให้ความเห็นชอบให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560 – 2564 (ฉบับ Rolling Plan 2561) ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ 1) กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 2) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 3) กลุ่มอุตสาหกรรมการขายปลีกและการขายส่ง  4) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป 5) กลุ่มอาชีพอิสระ/วิสาหกิจชุมชน/OTOP นอกจากนั้น ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นำโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน ได้แก่ การฝึกช่างอเนกประสงค์ (หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งช่างอเนกประสงค์) และการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ/อาชีพอิสระ ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การอำนวยการของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ (กพร.ปจ.) ด้วย


ว้นที่ข่าว : 30/3/2561 14:37:28
ปิดหน้าจอ