หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
รับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้า

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
           สร้างเครือข่าย ใช้พื้นที่
        วิถีประชารัฐ ขจัดคอร์รัปชัน
              ▪▪▪▪▪▪▪
 
...จังหวัดศรีสะเกษ โดย สนพ.ศรีสะเกษ เร่งออก License ให้กับกลุ่มช่างไฟฟ้าในพื้นที่ ยอดรวม ๔๐๐ คน...
 
วัน (อาทิตยฺ์ ๓๐ เม.ย.'๖๐) 
สนพ.ศรีสะเกษ จัดประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับผู้รับเหมาและผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน ๑๘ คน โดยคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย 
■ อ.สมชาย คำแพง : สนพ.ศรีสะเกษ 
■ อ.นฤชา สมาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
■ อ.เลิศ ก้านเหลือง : วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการประเมินฯ มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ๑๘ คน (เป็นชายทั้งหมด)
 
พร้อมนี้ สนพ.ศรีสะเกษ ขออนุญาต รายงานยอดผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๒๕๖๐ ดังนี้
ปี งปม.               รวม      ชาย    หญิง
๒๕๕๙                ๒๐๕    ๒๐๓       ๒
๒๕๖๐                 ๑๙๕    ๑๙๔       ๑
รวมทั้งหมด         ๔๐๐    ๓๙๗       ๓
 
ทั้งนี้ ได้บันทึกข้อมูลในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
"๒๕๖๐ : ปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยสู่ Thailand ๔.๐"

ว้นที่ข่าว : 04/05/2560