หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
MOU ระหว่างไทยกับกัมพูชา

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...
สนพ.ศรีสะเกษ 
         สร้างเครือข่าย ใช้พื้นที่
      วิถีประชารัฐ ขจัดคอร์รัปชัน
             ~~~~~~~~~~
...จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย เชื่อมความสัมพันธไมตรีกับจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา... 
 
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพระวิหาร 
นายธวัช  สุระบาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ประเทศไทย และนายอุ่น จันดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมเจ้าหน้าที่ทั้งสองจังหวัด  ได้ประชุมปรึกษาหารือ ในการพัฒนาร่วมความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ประกอบไปด้วย  
■ การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กัมพูชาโดยจังหวัดศรีสะเกษ จะรับนักศึกษาและผู้สนใจของจังหวัดพระวิหาร เข้ารับการศึกษาหลักสูตร ป.ตรี ๔ ปี ณ สถาบันพลศึกษาศรีสะเกษ 
■ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังแรงงาน ไทย กัมพูชา โดยให้กำลังแรงงานกัมพูชาเข้าฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย
◇ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
◇ ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 
◇ การซ่อมเครื่องใช้ภายในครัวเรือน 
◇ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 
◇ การถนอมและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
โดยจังหวัดศรีสะเกษสนับสนุนงบประมาณ ให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ และสถาบันอาชีวศึกษาศรีสะเกษเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ 
กำหนดฝึกอบรมระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๖๐ 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

ว้นที่ข่าว : 30/03/2560