หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้า

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...

          วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ศูนย์ทดสอบวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญได้แจ้งขอความรับการสนับสนุน สนพ.ศรีสะเกษ ในการทดสอบมาตฐานฝีมือแรงแห่งชาติ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ จำนวน ๔๕ คน ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระช่างไฟฟ้า จำนวน ๑๔ คน และนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ระดับ ปวช.๓ จำนวน ๒๓ คน ปวส ๒ จำนวน ๘ คน  ทั้งนี้ สนพ.ศรีสะเกษได้มอบหมาย  อาจารย์มานะพร  ดนุสนาม ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช๓ เป็นผู้ประสานงาน   โดยได้ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลหลังจากผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทุกคนจะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ และอธิบายขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ แก่ผู้เข้าทดสอบและผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าได้เข้าใจและได้ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อ


ว้นที่ข่าว : 15/03/2560