ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 

สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนดาวน์โหลด
สาระสำคัญ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
206
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ

กฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว จำนวนดาวน์โหลด
พ.ร.บ.ไฟฟ้า
254
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ