ขอเชิญชวนทุกท่านใช้แอปพลิเคชันรวมช่างของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

สมัครใช้งานได้ที่

http://gcloud.dsd.go.th/~dsdregis/index.php

 

 

 

สมัครใช้งานได้ที่

http://gcloud.dsd.go.th/~dsdregis/index.php