หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 นายคฑาฉัตร จันทร์แสง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15-16,22-24 ธันวาคม 2561 ให้กับบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระและผู้ที่ว่างงานเพื่อเข้ารับการยกระดับทักษะฝีมือของตนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 21 คน เพื่อสร้างความตระหนัก รู้และเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะฝีมือกำลังเเรงงานก่อนเข้าสู่สถานประกอบการให้มีศักยภาพและขีดความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและตลาดแรงงานยุค 4.0 ณ อาคารฝึกงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี


ว้นที่ข่าว : 05/03/2562