หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 6/2561

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายคฑาฉัตร จันทร์แสง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี มอบหมายฝ่ายพัฒนาศักยภาพเเละทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 20 คน เพื่อยกระดับฝีมือกำลังแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากลให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและนำประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์4.0 และเพื่อนำผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ไปประกอบในการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2 ต่อไป


ว้นที่ข่าว : 30/03/2561