แบบเสนอความคิดเห็นแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
แบบเสนอความคิดเห็นแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ไฟล์แนบ :: 3_File_แบบเสนอความเห็นแก้ไขเงินอุดหนุน_02072562152131_.docx ดาวน์โหลด