ข่าว หน้าแรก > กฏระเบียบข้อกฏหมาย
กฏระเบียบข้อกฏหมาย
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวนดาวน์โหลด
พ.ร.บ.ส่่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับรวม)
18
คำสั่ง
27
ระเบียบรับ จ่าย
24
ประกาศเงินอุดหนุน
35
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง กำหนดวงเงินกู้
26
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินการของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง
690
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
557
รายการที่ 1 - 7 จากทั้งหมด 7 รายการ