ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 จำนวนดาวน์โหลด
ผังขั้นตอนขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมในศูนยฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
348
ผังขั้นตอนการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นครูฝึก
230
ผังขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
292
ผังขั้นตอนการขอความเห็นชอบหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
295
ผังขั้นตอนการขอความเห็นชอบหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกภายนอก)
335
ผังขั้นตอนการขอความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีดำเนินการฝึกเองหรือจ้างจัดฝึก)
578
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีเป็นผู้ดำเนินการ
322
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีเป็นผู้ดำเนินกา
243
การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง)
298
การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน
154
การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
270
คำแนะนำสำหรับสถานประกอบกิจการ เรื่อง การส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
502
รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ