ข่าว หน้าแรก > คลังความรู้


คลังความรู้
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 จำนวนดาวน์โหลด
ผังขั้นตอนขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมในศูนยฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
328
ผังขั้นตอนการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นครูฝึก
217
ผังขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
280
ผังขั้นตอนการขอความเห็นชอบหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
283
ผังขั้นตอนการขอความเห็นชอบหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกภายนอก)
330
ผังขั้นตอนการขอความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีดำเนินการฝึกเองหรือจ้างจัดฝึก)
563
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีเป็นผู้ดำเนินการ
309
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่าย ที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (กรณีเป็นผู้ดำเนินกา
236
การให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกเอง)
285
การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน
147
การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
251
คำแนะนำสำหรับสถานประกอบกิจการ เรื่อง การส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
479
รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ