ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2562
ว้นที่ข่าว : 04/01/2562
โครงการสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
ว้นที่ข่าว : 18/12/2561
การฝึกอบรม "กฎหมายแรงงานเชิงบูรณาการ"
ว้นที่ข่าว : 30/06/2558
การสัมมนาแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการรองรับประชาคมอาเซียน
ว้นที่ข่าว : 30/06/2558
การใช้งานระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
ว้นที่ข่าว : 30/05/2558
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ) มอบนโยบาย
ว้นที่ข่าว : 22/04/2558
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากระบบคลังข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงาน (Data Warehouse)
ว้นที่ข่าว : 21/04/2558
สัมมนา เรื่อง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
ว้นที่ข่าว : 10/04/2558
การประชุมยกร่างคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ว้นที่ข่าว : 07/04/2558
บรรยายสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ ณ สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม
ว้นที่ข่าว : 07/04/2558
การรับฟังการชี้แจงแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานและการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)
ว้นที่ข่าว : 23/03/2558
ข่าว สพภ/ศพจ : หนังสือขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการส่งแผนการฝึกอบรม
ว้นที่ข่าว : 27/02/2558
ข่าวฝึกอบรม : พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 จังหวัดบุรีรัมย์
ว้นที่ข่าว : 27/02/2558
ข่าวฝึกอบรม : พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 จังหวัดสมุทรสงคราม
ว้นที่ข่าว : 27/02/2558
การเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
ว้นที่ข่าว : 17/11/2557
รายการที่ 1 - 15 จากทั้งหมด 15 รายการ