ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
แผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562-2564 และแผนปฏิบัติการประจำปี
ว้นที่ข่าว : 24/09/2561
แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562-2564 และแผนปฏิบัติการประจำปี
ว้นที่ข่าว : 24/09/2561
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยกรบลุคคล ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562-2564 และแผนปฏิบัติการประจำ
ว้นที่ข่าว : 24/09/2561
‘บิ๊กอู๋’ มอบรางวัล ‘สถานประกอบการดีเด่น’ ยกระดับแรงงานก้าวสู่ 4.0
ว้นที่ข่าว : 17/09/2561
การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน
ว้นที่ข่าว : 07/09/2561
เงินกู้เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 07/09/2561
เอกสารเผยแพร่และแนะนำงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 12 ปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 05/09/2561
เอกสารเผยแพร่และแนะนำงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 11 ปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 05/09/2561
เอกสารเผยแพร่และแนะนำงานตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 10 ปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 05/09/2561
กำหนดการ จัดงานพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
ว้นที่ข่าว : 27/08/2561
คู่มือปฏิบัติงานกาารจัดทำบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 07/08/2561
คู่มือปฏิบัติงานการรับรองหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและะการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (สำหรับเจ้าหน้าที่)
ว้นที่ข่าว : 07/08/2561
คู่มือปฏิบัติงานการรับรองหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและะการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (สำหรับสถานประกอบกิจการ)
ว้นที่ข่าว : 07/08/2561
ประกาศผลการคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
ว้นที่ข่าว : 11/07/2561
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 4)
ว้นที่ข่าว : 10/07/2561
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจจากการปฏิบัติงาน ตามคู่มือปฏิบัติงานการรับรองหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่าย ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (สำหรับเจ้าหน้าที่)
ว้นที่ข่าว : 09/07/2561
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจจากการปฏิบัติงาน ตามคู่มือการจัดทำบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 09/07/2561
แบบประเมินคุณภาพคู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ว้นที่ข่าว : 22/06/2561
แบบประเมินประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ว้นที่ข่าว : 22/06/2561
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 6/2561
ว้นที่ข่าว : 18/06/2561
รายการที่ 81 - 100 จากทั้งหมด 313 รายการ