หน้าแรก > ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 

 

 ค่านิยม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  1. มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก
  2. ใฝ่เรียนรู้
  3. มีจิตบริการ
  4. สานสร้างเครือข่าย

วิสัยทัศน์ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (2554 - 2559)

" ให้บริการด้วยระบบทันสมัย สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ขยายเครือข่ายรองรับ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

2. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ขยายสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก

4. ตรวจติดตามให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการ

5. พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้ศักยภาพและจิตบริการ

6. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

เป้าประสงค์

ด้านการเงิน "ถูกต้อง ตรวจสอบได้"

ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการ "บริการรวดเร็ว ยิ้มแย้มแจ่มใส"

กระบวนการภายในองค์กร "มีระบบการเก็บข้อมูล และกระบวนการทำงานภายในที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นด้านบริการเป็นเลิศ"

ด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ "มุ่งเน้นกิจกรรมการฝึกอบรม จัดทำคู่มือเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้"

วัฒนธรรมองค์กร

"มุ่งมั้นพัฒนาระบบการให้บริการด้วยความรวดเร็ว บุคลากรมีจิตบริการ มีความเป็นมืออาชีพและมีความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ"

ค่านิยม

"มนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตบริการ ทำงานรวดเร็ว โปร่งใสยุติธรรม"

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโอกาสการพัฒนาทักษะฝีมือของกำลังแรงงาน ประกอบด้วย 1 ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสและพัฒนาช่องทางเข้าถึงการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ ได้แก่ 

  • เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
  • เป้าประสงค์ที่ 2 กระตุ้นและส่งเสริมให้แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการยกระดับขีดความสามารถของสถานประกอบกิจการเพื่อพัมนาฝีมือของกำลังแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากลไกและความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

  • เป้าประสงค์ที่ 1 สนับสนุนการรวมตัวขององค์กรภาคเอกชนและสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  • เป้าประสงค์ที่ 2 เพิ่มบทบาทการเป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการและหน่วยงานภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างขีดความสามารถของสถานประกอบกิจการเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน

  • เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมงานส่งเสริมการพัมนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถานประกอบกิจการ
  • เป้าประสงค์ที่ 2 สนับสนุนช่วยเหลือสถานประกอบกิจการให้มีศักยภาพการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบ

วิสัยทัศน์   กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

"ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแข่งขัน"

พันธกิจ   กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

1. บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาให้กำลังแรงงานมีองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการทำงานอย่างมืออาชีพ

2. สนับสนุนกำลังแรงงานและสถานประกอบกิจการร่วมพัฒนาฝีมือในหลากหลายรูปแบบ

3. พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการทำงาน

ภารกิจของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 1  อํานาจหนาที่

              -      ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อวางระบบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน การขอรับสิทธิประโยชนและการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

              -     ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานดานการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน รวมถึงเปนศูนยขอมูลการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ตลอดจน เผยแพรประชาสัมพันธและใหคําปรึกษาแนะนําแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

              -     ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

              -      ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

 

        2   หนาที่ความรับผิดชอบภายในกองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

                1) งานบริหารทั่วไป

                         รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ รับสงหนังสือ จัดทําทะเบียนเก็บรักษาหนังสือและเอกสารราชการ งานบริหารบุคคล งานเบิกจายงบประมาณ/วัสดุ ครุภัณฑของหนวยงาน จัดทําแผนงาน โครงการและงบประมาณ รวบรวมรายงาน การปฏิบัติราชการ

                 2) ฝายสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

                          รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาคําขอรับรองหลักสูตรและคาใชจายในการฝกอบรม และออกหนังสือรับรองเพื่อขอรับสิทธิประโยชน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร งานตรวจติดตามสถานประกอบกิจการ การจัดตั้งศูนยฝกอบรมฝ มือแรงงาน จัดทําทะเบียนขอมูลการรับรองหลักสูตรและคาใชจายที่ใชในการฝกอบรม การใหคําปรึกษา  แนะนําเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน การขอรับความเห็นชอบหลักสูตรและคาใชจายในการฝกอบรม รวมทั้งสิทธิประโยชนในการฝกอบรม

                 3) ฝายกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน

                         รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงินดําเนินการเกี่ยวกับการรับชําระเงินสมทบ เงินกูยืม รับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน การจายเงินกูยืม เงินชวยเหลืออุดหนุนคาใชจายในการบริหารกองทุน จัดทําทะเบียนคุมการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุนใหเปนไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวของ และจัดทําประมาณการรายรับ/รายจายประจําป งานบัญชี จัดทํารายงานการรับจายเงินและงบการเงิน รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบรายงานการรับจายเงิน เพื่อสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบงานพิจารณาเงินกูยืมและเงินชวยเหลืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน การติดตามเรงรัดหนี้เงินกูยืมกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานและประสานการบังคับคดี งานเงินสมทบ สํารวจตรวจสอบและจัดทําทะเบียนสถานประกอบกิจการที่อยูในขายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน รับแบบแสดงการจายเงินสมทบและตรวจสอบความถูกตอง การคํานวณเงินสมทบ ตรวจสอบและติดตามเรงรัดสถานประกอบกิจการที่ไมยื่นแบบแสดงการจายเงินสมทบภายในเวลาที่กําหนด

                4) ฝายพัฒนาระบบสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

                          รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จัดทํำคําสั่งและจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่เกี่ยวของ งานศึกษา วิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและพัฒนาระบบการบริหารงานเกี่ยวกับสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน การขอรับสิทธิประโยชนและกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑการดําเนินงานใหสามารถ เอื้อประโยชนในการสงเสริม สนับสนุนสถานประกอบกิจการใหมีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ และใหคําปรึกษา แนะนําแกบุคคลหรือหนวย งานที่เกี่ยวของ งานศึกษา วิจัยผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาปรับปรุงและวางแผนการบริหารงาน รวมทั้งการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน