หน้าแรก > ประวัติหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
 

ประวัติความเป็นมา

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำชี้แจงประกอบการจัดตั้งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

----------------------------------

1.    เหตุผลความจำเป็นในการจัดตั้งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

      1.1  เหตุผลที่ขอจัดตั้งเป็นกอง

                1.1.1  ความจำเป็นของงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  ได้มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา   ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  29  มกราคม  พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้น โดยการใช้มาตรการจูงใจในด้านการยกเว้นภาษีอากร รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และปรับปรุงสิทธิและประโยชน์ให้มีความเหมาะสมและเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่สถานประกอบกิจการจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับบุคคลที่จะรับเข้าทำงาน  โดยการฝึกเตรียมเข้าทำงาน  การฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่  ลูกจ้างของตน โดยการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน และการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ  ซึ่งในขณะนี้โดยเฉพาะด้านภาษี  มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนร้อยละร้อยของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรม และกำหนดให้มีการส่งเสริมในเรื่องมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กว้างขวาง  นอกจากนี้ให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้น  เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการในประเภท  ชนิด  ขนาด  รวมทั้งสัดส่วนจำนวนผู้รับการฝึกต่อจำนวนลูกจ้างทั้งหมดในเขตพื้นที่ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด  มีหน้าที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของค่าจ้างที่ผู้ประกอบกิจการจ่ายให้แก่ลูกจ้างในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการส่งเงินสมทบ  เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามสัดส่วนที่กำหนด  ซึ่งจากการที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  29  มกราคม  2546  เป็นต้นมา  ทำให้มีกระบวนการที่จะต้องดำเนินการ  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามที่กฎหมายกำหนดหลายประการ เช่น แต่งตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  รับและตรวจสอบแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  รับชำระเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ตรวจ สอบและติดตามเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานกระบวน  ช่วยเหลือและอุดหนุนเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  เร่งชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  จัดตั้งบัญชีเงิน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  จัดทำงบดุลและรายงาน  การรับ – จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  เป็นต้น

                1.1.2   ปริมาณงานและความยุ่งยากของงาน  จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545   ซึ่งมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานดังกล่าว  ทำให้ปริมาณและความยุ่งยากของงานมีเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากกระบวนการต่าง ๆ    ที่จะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด  ดังนี้

                          1)  รับคำขอและพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน  กรณีดำเนินการฝึกอบรมเอง

                          2)  รับคำขอและพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  กรณีผู้ดำเนินการฝึกส่งผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงานไปรับการฝึกอบรมภายนอกกับสถานศึกษาหรือ           สถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

                          3)  รับคำขอรับทราบหลักสูตรที่ผู้ดำเนินการฝึกรับนักเรียน  นิสิต  นักศึกษาและบุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึกเข้ารับการฝึก

                          4)  รับคำขอและพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร  รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ

                          5)  รับคำขอและพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ   กรณีผู้ดำเนินการฝึกส่งผู้รับการฝึกไปรับการฝึกกับสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

                          6)  รับคำขอและพิจารณาอนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

                          7)  รับคำขอและดำเนินการเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่ออนุญาตรายการเครื่องมือ  เครื่องจักร  และอุปกรณ์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร   เพื่อใช้ในการฝึกอบรมในศูนย์ฝึก  อบรมฝีมือแรงงาน

                          8)  รับคำขอและดำเนินการเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่ออนุญาตคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็นครูฝึก  พร้อมคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ

                          9)  รับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                          10)  รับและตรวจสอบแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                          11)  ประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                          12)  ติดตามเรียกเก็บเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                          13)  รับชำระเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                          14)  ตรวจสอบและติดตามเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                          15)  ให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                          16)  ช่วยเหลือและอุดหนุนเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                          17)  รับชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                          18)  จัดทำบัญชีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                          19)  จัดทำงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

                          20)  แต่งตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและอนุกรรมการที่   เกี่ยวข้อง

          อย่างไรก็ตาม  ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมของงานขั้นต้นจำเป็นที่เจ้าหน้าที่และ หน่วย งานผู้ปฏิบัติจะต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงานต่าง ๆ  ดังนี้

                                (1)  พิจารณาให้ความเห็นชอบการฝึกอบรมฝีมือแรงงานของสถานประกอบกิจการที่จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฏหมายกำหนด เพื่อสิทธิประโยชน์ในการนำค่าใช้ จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมไปขอยกเว้นภาษีกับกรมสรรพากร  รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ  และนำจำนวนผู้รับการฝึกไปคำนวณสัดส่วน  เพื่อประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในกรณีผู้ประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ในข่ายบังคับเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   ซึ่งในการดำเนินการจะต้องใช้ความระมัด ระวังและความรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่นำมาประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนถูกต้อง  และต้องนำหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545   กฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.  2545   ประมวลรัษฎากรและพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร  รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา   ซึ่งในการพิจารณาต้องคำนึงถึงหลักการในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีของประเทศด้วย  โดยหลักสูตรที่ฝึกอบรมฝีมือแรงงานต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดกล่าวคือ ในกรณีการฝึกเตรียมเข้าทำงานต้องเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้น  เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบกิจการ รวมทั้งต้องอยู่ในสาขาอาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงาน  เรื่องสาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  นอกจากหลักสูตรแล้วยังต้องพิจารณาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกอื่น ๆ เช่น สถานที่ฝึกอบรม  ครูฝึก ระยะเวลาการฝึก  วิธีการวัดผล เป็นต้น  ในกรณีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานต้องเป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างให้มีความรู้   ความสามารถ  ทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามสาขาอาชีพที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ  โดยต้องพิจารณาถึงระยะเวลาในการฝึก อบรมและจำนวนผู้รับการฝึกด้วย  ในกรณีการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพต้องเป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างให้มีความรู้ความสามารถที่จะทำงานในสาขาอาชีพอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ตามปกติ  โดยต้องพิจารณาถึงระยะเวลาในการฝึกอบรมและจำนวนผู้รับการฝึกด้วย  ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมจะต้องพิจารณาตามกรอบค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ตามความจำเป็นและเหมาะสม  โดยต้องตรวจสอบหลักฐานค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องด้วยและหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นนี้จะมีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด  กล่าวคือ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติ  โดยจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ  เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องและเป็นไปในแนวเดียวกัน  นอกจากนี้จะต้องทำคู่มือปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้รับ บริการ   เพื่อให้เกิดความสะดวก  รวดเร็วในการดำเนินการ                                               

                               (2)  ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  และเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ซึ่งในการดำเนินการจะต้องใช้ความระมัดระวังและรอบคอบในการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ที่นำมาประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน ถูกต้องและต้องนำหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  ระเบียบ  ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  ระเบียบการเงินการคลังที่เกี่ยวข้อง  ประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา  ในการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   ทั้งในเรื่องประเมินและเรียกเก็บเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ตรวจสอบและติดตามเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ช่วยเหลือหรืออุดหนุนเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ติดตามหนี้และประสานการบังคับคดี  รับจ่ายเงิน  จัดทำบัญชี  จัดทำงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงิน จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ  โปร่งใสและเป็นธรรม  โดยยึดระเบียบและกฎหมายเป็นหลักในการพิจารณา   เนื่องจากการดำเนินการจะส่งผลกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ผู้รับการฝึก และผู้ประกอบกิจการ และหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นนี้จะต้องมีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด กล่าวคือ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติ  โดยจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องและแนวเดียวกัน นอกจากนี้จะต้องทำคู่มือปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความสะดวก  รวดเร็วในการดำเนินการ

                               (3)  ดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ต้องดำเนินการจัดประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยจะต้องติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานหรือองค์กร ที่มีผู้แทนเป็นกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งในการดำเนินการจะต้องใช้เทคนิคและจิตวิทยาในการติดต่อประสานงาน  เพื่อให้คณะกรรมการมาประชุมให้ครบองค์ประชุมและให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  นอกจากนี้กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานมีหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   โดยรับเรื่องและกลั่นกรองเรื่องที่หน่วยงานในสังกัดเสนอเพื่อนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือรับทราบเรื่องที่นำเสนอ

 

 

        1.2   ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

               จากคำแถลงนโยบายของพลเอกสุรยุทธ์   จุลานนท์  นายกรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 3  พฤศจิกายน  2549 ได้แถลงนโยบายด้านเศรษฐกิจ  ภาคเศรษฐกิจ  ฐานรากในเรื่องแรงงานไว้ว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคแรงงาน  เอกชนและรัฐให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพและฝีมือของแรงงานในระดับต่าง ๆ  เพื่อให้สามารถมีผลผลิตและรายได้สูงขึ้นตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน  จากนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545   ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะทำให้กำลังแรงงานได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะฝีมือสูงขึ้น  อันจะส่งผลให้มีผลผลิตและรายได้สูงขึ้น  การตั้งกองส่งเสริมพัฒนาการฝีมือแรงงานให้เป็นหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมายจะทำให้สามารถรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ. 2545  ให้เกิดประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว

       1.3   ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550-2554)

                ในแผนฯ  ดังกล่าวได้กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย “มุ่งพัฒนาคนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้” โดยมีพันธกิจ “พัฒนาคนให้มีคุณภาพ” และมีเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา  คุณธรรม  จริยธรรม  อารมณ์          มีความสามารถในการแก้ปัญหา  มีทักษะในการประกอบอาชีพ  อีกทั้งได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ        ข้อหนึ่งในเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  ให้  ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรอบรู้  เกิดภูมิคุ้มกัน  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  ดังกล่าว ได้กำหนดในเรื่องวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  และยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการ พัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ  มีทักษะในการประกอบอาชีพ  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  ที่ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้น  เพื่อการประกอบอาชีพ   ดังนั้นการจัดตั้งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  จึงเป็นการสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  10  ด้านการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ และมีทักษะในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

       1.4  ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

               จากวิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน “เป็นองค์กรหลักในการบริหารแรงงาน  พัฒนาประชากรให้มีงานทำ   มีศักยภาพสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีหลักประกันความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี”  

ซึ่งวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงานในเรื่องพัฒนาประชากรให้มีงานทำ  มีศักยภาพสนับสนุนขีดความ สามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  ที่มีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ทั้งนี้  การตั้งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  จะทำให้เกิดการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่กำลังแรงงาน  อันจะทำให้ประชากรได้รับการพัฒนาให้มีงานทำ  มีศักยภาพสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขัน

        1.5   ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

                จากวิสัยทัศน์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน “เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงาน ประสานและส่งเสริม     การพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐาน  มีเอกภาพ  เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก”   วิสัยทัศน์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดังกล่าว  ได้กำหนดให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นองค์กรหลักในการประสานและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  ซึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีกฎหมายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  คือ  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ. 2545  เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กำลังแรงงาน  ดังนั้นการจัดตั้งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงถือเป็นการรองรับและสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่สำคัญประการหนึ่ง  คือ  การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐาน มีเอกภาพ  เป็นที่ยอมรับในระดับสากล   สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

        1.6   ความสอดคล้องกับภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

                จากภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีหน้าที่ดำเนินการประสานและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   ศักยภาพแรงงานและการเป็นผู้ประกอบการร่วมกับภาครัฐและเอกชน  ทั้งในประเทศและต่าง ประเทศที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการประสานและส่งเสริมการบูรณาการงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  สร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพกำลังแรงงานทั้งในและต่างประเทศ  และส่งเสริมให้ภาครัฐ     และเอกชนจัดทำแผนความต้องการแรงงานแห่งชาติ  ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  และกฎหมายอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมหรือที่เกี่ยวข้อง  ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  การประกอบอาชีพ  การมีส่วนร่วม  การประสานความเชื่อมโยง  การสร้างและการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนา  ศักยภาพกำลังแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  จากภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่อง  การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานดังกล่าว  จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ. 2545  เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถานประกอบกิจการในการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ดังนั้นการตั้งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อ รองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  จะทำให้หน่วยงานที่ตั้งขึ้นนี้เป็นแกนกลางและตัวเชื่อมต่อที่สำคัญในการประสาน  บูรณาการ  และสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชน  มีประสิทธิภาพ

        1.7   ความสอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการแนวใหม่

                 1.7.1  สถานประกอบกิจการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเป็นศูนย์กลางในการให้ บริการในกรณีที่สถานประกอบกิจการดังกล่าวจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หรือดำเนินการอื่น ๆ  และ            ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด  หากไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับ  การดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  และเพื่อให้บริการแก่           สถานประกอบกิจการดังกล่าว  จึงเป็นการยึดสถานประกอบกิจการเป็นศูนย์กลาง  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการนั้นได้ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กำลังแรงงาน  ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศ  อันจะส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตและการแข่งขันของประเทศ

                 1.7.2  ปรับปรุงการให้บริการโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ  และลดภาระของผู้รับบริการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่ประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชน์ทางภาษี  และนำจำนวนผู้รับการฝึกไปคำนวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานจะต้องยื่นหลักสูตรและค่าใช้จ่าย  (ถ้ามี) มาให้นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ  ซึ่งในการให้บริการดังกล่าวจะมีหลักสูตรและค่าใช้จ่ายที่สถานประกอบกิจการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นจำนวนมาก  หากไม่มีการปรับ ปรุงการให้บริการ  โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ก็อาจทำให้การให้ความเห็นชอบดังกล่าวเกิดความล่าช้าและเกิดการเสียหายได้  โดยปัจจุบันได้มีการจัดจ้างทำระบบฐานข้อมูล  เพื่อให้บริการในเรื่องการขอรับความเห็นชอบหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ซึ่งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานที่จัดตั้งขึ้นจะเป็นศูนย์กลางในการให้บริการในเรื่องดังกล่าว  และเป็นศูนย์กลางของข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย

        1.8   ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

               พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้น  ซึ่งหากมีการจัดตั้ง                      กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  เพื่อรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างจริงจัง  เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพจะทำให้สถานประกอบกิจการมีการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานมากขึ้น  ซึ่งส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน  ดังนี้

               1.8.1  แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ  ทำให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ  ความรู้  ความสามารถ ปรับตัวได้กับความเปลี่ยนแปลง  ส่งผลถึงค่าจ้างค่าตอบแทนและตำแหน่ง  ทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ              

               1.8.2  สถานประกอบกิจการได้แรงงานที่มีคุณภาพ  ทำให้มีผลผลิตและบริการที่ดี  เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ  ทำให้ผลผลิตและบริการสามารถขายได้  สถานประกอบกิจการมีกำไรและกิจการมั่นคง

               1.8.3  ประเทศชาติมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ  มีสถานประกอบกิจการที่มีผลผลิต  และบริการที่  ได้มาตรฐาน  ทำให้ประเทศชาติมีรายได้  และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

               1.8.4  สังคมได้รับผลผลิตที่ดี  ลดการสูญเสียเกิดความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม  อันเนื่องมาจากแรงงานที่สร้างผลผลิต  และบริการสู่สังคมเป็นแรงงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

         จากเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีหน่วยงานรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม          การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม  สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้น  ทำให้มีปริมาณงานที่เกิดจากกระบวนการที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างมาก  และมีความยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้พระราชบัญญัติส่ง เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  และหน่วยงานที่รองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม           การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  จะมีบทบาท  หน้าที่ในการสนับสนุนที่สำคัญเพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) วิสัยทัศน์  ภารกิจของกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการ              บริหารราชการแนวใหม่  และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวม  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง    ที่จะต้องตั้งกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นหน่วยงานเพื่อรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545   และสนับสนุนให้ภารกิจดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป