หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

เงินช่วยเหลือหรือออุดหนุน

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์  จ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่าย เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการ ใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ประกาศ ข้อ 7) ให้แก่ บริษัท บูรณะเวช จำกัด เป็นเงินจำนวน 6,800 บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน)  ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563


ว้นที่ข่าว : 12/05/2563