หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 7/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 7/2562
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับ รายงานผลการพิจารณาอนุมัติการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 รายงานผลการให้กู้ยืมเงินและการชำระเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา คือ การขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 โดยมีนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหาร ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 16/08/2562