หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
"ก.แรงงาน" จัดโปรโมชั่นเอาใจผู้ประกอบการ จ่อขยายเวลาปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ยวงเงินสูงถึง 1 ล้านบาทออกไปถึง ส.ค.63...

เงินกู้ยืม

...

"ก.แรงงาน" จัดโปรโมชั่นเอาใจผู้ประกอบการ จ่อขยายเวลาปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ยวงเงินสูงถึง 1 ล้านบาทออกไปถึง ส.ค.63...

 

 

จัดโปรเอาใจผู้ประกอบการ ขยายเวลาปล่อยกู้ถึงส.ค.63

"ก.แรงงาน" จัดโปรโมชั่นเอาใจผู้ประกอบการ จ่อขยายเวลาปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ยวงเงินสูงถึง 1 ล้านบาทออกไปถึง ส.ค.63

ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 11.35 น.

               เมื่อวันที่ 2 ส.ค. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีการประชุมเมื่อวันที่  31 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการให้กู้ยืมเงิน แบบไม่มีดอกเบี้ย สิ้นสุดในเดือน ส.ค. 2563 จากเดิมที่จะสิ้นสุดโครงการในเดือน ก.ค. 2562
เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ นำไปใช้ในการฝึกอบรมให้กับพนักงานของตนเอง หรือกู้ไปเพื่อไปใช้ในการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั้งนี้รวมถึงกลุ่มของผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฯ ด้วย

               โดยนายสุชาติ กล่าวว่า การให้กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แบบไม่มีดอกเบี้ยสิ้นสุดโครงการในเดือน
ก.ค. 2562 ซึ่งสถานประกอบกิจการต้องยื่นเอกสารการขอกู้ให้เรียบร้อยภายใน 31 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งยังมีสถานประกอบกิจการอีก 28 แห่ง รอรับการพิจารณาให้กู้ยืมรวมวงเงินอีกกว่า 22 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบกิจการอีกหลายแห่งที่มีความสนใจที่จะนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับพนักงานของตนเอง แต่ยังจัดทำเอกสารประกอบคำขอกู้ไม่เสร็จ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงพิจารณาให้มีการขยายการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวออกไปอีก ถึงส.ค. 2563 วงเงินให้กู้ยืมสูงสุดถึง 1,000,000 บาท และเห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ทั้งสถานประกอบกิจการ และพนักงานผู้ใช้แรงงาน ได้รับโอกาสพัฒนาฝีมือตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือสถานประกอบกิจการในการลดต้นทุน ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ในปี 2562 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดสรรเงินให้กู้ยืมจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานถึง 70 ล้านบาท ให้สถานประกอบกิจการกู้แล้ว 58 แห่ง เป็นเงินจำนวน 42,866,050 บาท นอกจากนี้ ยังจัดสรรเงินสำหรับช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้กับสถานประกอบกิจการที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับพนักงานตนเอง ในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 70 ของพนักงานทั้งหมดอีกรายละ 200 บาท และอีกหลายกรณีที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 สำหรับวงเงินจัดสรรเป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนมีจำนวน 15 ล้านบาท ปัจจุบันจ่ายไปแล้วเป็นเงิน 12,398,038 บาท การดำเนินงานดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของกระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อให้เป็นแรงงานคุณภาพหน้าแรก ข่าวเดลินิวส์ การเมือง

จัดโปรเอาใจผู้ประกอบการ ขยายเวลาปล่อยกู้ถึงส.ค.63

"ก.แรงงาน" จัดโปรโมชั่นเอาใจผู้ประกอบการ จ่อขยายเวลาปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ยวงเงินสูงถึง 1 ล้านบาทออกไปถึง ส.ค.63

ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 11.35 น.

 

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน มีการประชุมเมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการให้กู้ยืมเงิน แบบไม่มีดอกเบี้ย สิ้นสุดในเดือนส.ค. 2563 จากเดิมที่จะสิ้นสุดโครงการในเดือนก.ค. 2562 เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ นำไปใช้ในการฝึกอบรมให้กับพนักงานของตนเอง หรือกู้ไปเพื่อไปใช้ในการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั้งนี้รวมถึงกลุ่มของผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฯ ด้วย โดยนายสุชาติ กล่าวว่า การให้กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แบบไม่มีดอกเบี้ยสิ้นสุดโครงการในเดือนก.ค. 2562 ซึ่งสถานประกอบกิจการต้องยื่นเอกสารการขอกู้ให้เรียบร้อยภายใน 31 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งยังมีสถานประกอบกิจการอีก 28 แห่ง รอรับการพิจารณาให้กู้ยืมรวมวงเงินอีกกว่า 22 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบกิจการอีกหลายแห่งที่มีความสนใจที่จะนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับพนักงานของตนเอง แต่ยังจัดทำเอกสารประกอบคำขอกู้ไม่เสร็จ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงพิจารณาให้มีการขยายการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวออกไปอีก ถึงส.ค. 2563 วงเงินให้กู้ยืมสูงสุดถึง 1,000,000 บาท และเห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ทั้งสถานประกอบกิจการ และพนักงานผู้ใช้แรงงาน ได้รับโอกาสพัฒนาฝีมือตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือสถานประกอบกิจการในการลดต้นทุน ด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ในปี 2562 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดสรรเงินให้กู้ยืมจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานถึง 70 ล้านบาท ให้สถานประกอบกิจการกู้แล้ว 58 แห่ง เป็นเงินจำนวน 42,866,050 บาท นอกจากนี้ ยังจัดสรรเงินสำหรับช่วยเหลือหรืออุดหนุนให้กับสถานประกอบกิจการที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับพนักงานตนเอง ในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 70 ของพนักงานทั้งหมดอีกรายละ 200 บาท และอีกหลายกรณีที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 สำหรับวงเงินจัดสรรเป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนมีจำนวน 15 ล้านบาท ปัจจุบันจ่ายไปแล้วเป็นเงิน 12,398,038 บาท การดำเนินงานดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของกระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker)

ทั้งนี้หากสถานประกอบกิจการที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 ก.ค.2563 พร้อมสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานครหรือกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร. 0 2643 6039 หรือเว็บไซต์ www.dsd.go.th/sdpaa.

https://www.dailynews.co.th/politics/723614


ว้นที่ข่าว : 05/08/2562