หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2562
(25 กรกฎาคม 2562) นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งในที่ประชุมได้เห็นชอบส่งประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ขยายการใช้อัตราดอกเบียร้อยละ 0 ต่อไป ให้ยื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และทำสัญญากู้ยืมเงินให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 30/07/2562