หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2562 และชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
การดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2562 และชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563  วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ. ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ปกรณ์ อังศุสิงห์ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางเอื้อมพร โศจิพลกุล เป็นประธานในการประชุม เกี่ยวกับการติดตาม ผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าโครงการ
และชี้แจงข้อมูลเปรียบเทียบตัวชี้วัด ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีบัญชี 2562 และปีบัญชี 2563 และร่างตัวชี้วัด การประเมินผลการดำเนินงาน ทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีบัญชี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562  หารือเพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลให้ตรงไปตามวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 19/06/2562