หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมคณะกรรมส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 4/2562

ประชุม

...
...
...
...

ประชุมคณะกรรมส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 4/2562
(31 พฤษภาคม 2562) พ.ต.ต.หญิง รมยง  สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายสุทธิ  สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน ผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรอาชีพ นายจ้าง และลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมฯ
         ทั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาการขอความเห็นเรื่องต่างๆ ได้แก่ เห็นชอบรูปแบบโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การขอความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายในกองทุนฯ ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมฯ ว่าด้วยการรับเงิน จ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน การบริหารกองทุนฯ และการจ่ายเงินกู้ยืมกองทุนฯ  ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ. 2545 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 12/06/2562