หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2562

ข่าวฝึกอบรม

...
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นางเอื้อมพร โศจิพลกุล ผอ.สพ. 
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิมล ชอบชื่น ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และคณะ จากมหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายให้ความรู้ รวมทั้งระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน มีผู้เข้าอบรม 54 คน เป็นวิทยากร 3 คน  ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม.

ว้นที่ข่าว : 04/01/2562