หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เสริมแกร่งช่างแอร์สู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 2

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 21 คน ให้กับผู้รับเหมาในโครงการโซนภาคเหนือลำพูน ลำปาง และเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มผู้เข้ารับทดสอบจะนำหนังสือรับรองผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เข้าร่วมประมูลงานสำคัญ ๆ ของโครงการ ซึ่งบางโครงการได้ระบุว่าผู้รับจ้างจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการทดสอบครั้งนี้ ประกอบด้วยการทดสอบงานเชื่อมและประสานท่อ การแก้ไขซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ และการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 3 เฟส ซึ่งเป็นระบบการติดตั้งในภาคอุตสาหกรรม อาคารขนาดกลาง ห้องประชุมสัมมนาต่าง ๆ ผู้เข้าทดสอบต้องใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาได้ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบสารทำความเย็น 

โอกาสนี้ นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยกล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เร่งสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) เข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดรับสมัครฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผ่าน Google From และ Facebook ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน


ว้นที่ข่าว : 14/11/2561