หน้าแรก > โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร
 
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน


นางเอื้อมพร โศจิพลกุล
ชื่อ - นามสกุล : นางเอื้อมพร โศจิพลกุล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

วัน/เดือน/ปีเกิด : 000000

ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
.......