ข่าว หน้าแรก > ติดต่อเรา
 

ติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยงาน

สถานที่ติดต่อ :  กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  และงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
                             กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
                             ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400
                 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน

 • งานรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
  โทร. 02 2451707 (เคาร์เตอร์ ต่อ 415) (ผู้ตรวจรับรองหลักสูตร, นายทะเบียน ต่อ 415,416,417)
 •  งานประเมินเงินสมทบ
  โทร. 02-245-1707 ต่อ 416
 • งานติดตามสถานประกอบการ 
  โทร. 02-245-1707 ต่อ 416
 • สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ E-Services 
  โทร. 02-245-1707 ต่อ 415,416
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โทร. 02-643-4977
 • ฝ่ายการเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
  โทร. 02-245-3217
 • ฝ่ายบัญชีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
  โทร. 02-245-3649
 • กลุ่มบริหารกองทุน (เงินอุดหนุนและเงินกู้)
  โทร. 02-6436039
 • กลุ่มงานส่งเสริมและรับรองสิทธิประโยชน์
  โทร. 02-246-1937
 • กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  โทร. 02-245-2365 โทรสาร. 02-245-3700

แผนที่เดินทาง :