หน้าแรก > โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร
 

 

   

นายโกเมศ ปิยะพันธ์ุ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

   

นายประพาดร แสงหอย

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายมงคล ผลินธรสิริ

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

นายสมบัตร ชอบชื่น

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

นางเสาวนีย์ ดือราแม

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช.๓

นายฉลอง สะดีน

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช.๓

นายเกียรติศักดิ์ กิจเวช

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช.๒

นายลพ บุญสร้าง

ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช.๒

นายมะแอน โต๊ะดำ

ครูฝีมือแรงงาน ระดับ ช.๒

นายวิพิสิษฐ์ จันทร์หอม

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาววิวรรณชลี ทองมี

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

 

 

   

   

นายอำนาจ รักนิ่ม

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

 

นายน้อย สวนแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวชาลินี บีสลีมีน

ลูกจ้างโครงการสร้างงานฯ

 

     

 

 

 

   

นายสืบสาย ตาเดอิน

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

นางนอรีย๊ะ นิยอ

พนักงานธุรการ ระดับ ส.๔

นางสาวปิยา ชุมแก้ว

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวกันทิมา สุวรรณมะโน

นิติกร

     
 

 

 
   

นางสุพิชชา ดำชุม

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวจิราพร หนูสุวรรณ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวขนิษฐา ศิลาคุณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางเบญจมา โสะขาว

พนักงานธุรการ ระดับ ส.๔

 

นางสาวนิภา ยิ้มวัลย์

พนักงานประจำสำนักงาน


นางสาวปิยะมาศ ช่วยสกุล

ลูกจ้างโครงการสร้างงานฯ