หน้าแรก > วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/ภารกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/ภารกิจ
 
วิสัยทัศน์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
“พัฒนาทักษะคนทำงานทุกระดับและผู้ประกอบกิจการให้มีผลิตภาพสูง สู่ไทยแลนด์ ๔.๐”
“Develop hing productivity workers skill of all levels and entrepreneurs towards Thailand 4.0”
 
พันธกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
                                          พันธกิจที่ ๑ พัฒนาศักยภาพแรงงานสู่มาตรฐานสากลและแข่งขันได้
                                          พันธกิจที่ ๒ พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
                                          พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน
                                          พันธกิจที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพ
 
เป้าหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
                                          ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
                                          คนทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น
                                          ผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ต่อปี
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
                                          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล
                                          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
                                          ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ
                                          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
                                          ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง
 
ค่านิยมหลักของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
                                         “มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก (Proactive Teamwork)”
                                         “ใฝ่เรียนรู้ (Life – long Learning)”
                                         “มีจิตบริการ (Service Mind)”
                                         “สานสร้างเครือข่าย (Networking)”