ฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

        สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2563 ณ อาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีลูกจ้างจากสถานประกอบกิจการเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 11 คน


ว้นที่ข่าว : 8/1/2563 0:00:00
ปิดหน้าจอ